Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υλοποιεί το έργο µε τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 620.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

  • Υποέργο 1:Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε.
. . . αναλυτικά ⇒