Επιλογή Σελίδας

Η περίληψη της διακήρυξης διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΡΣΚ7ΛΕ-ΙΛΒ.

Η διακήρυξη διατίθεται στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, αναζητώντας στις Προκηρύξεις-Διακηρύξεις με ΑΔΑΜ 17PROC002011865.