Σχετικά με την δεύτερη Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης από θάμνους χορτάρια και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις  τάφρους απορροής ομβρίων (επί του επαρχιακού οδικού δικτύου), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή με προϋπολογισμό 33.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σας παραπέμπουμε:

 

 

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.