Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 € με ΦΠΑ Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με δαπάνη εργασιών 58.710,55 € και με συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45246400-7 Αντιπλημμυρικά Έργα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 25/10/2018.

Περισσότερες πληροφορίες & λεπτομέρειες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ ΩΑΞΨ7ΛΕ-ΕΧ7.

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.