Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραλίες της Κεφαλληνίας δύο (2) αυτόματων συστημάτων πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην θάλασσα, με προϋπολογισμό εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (67.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή.

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 { εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Π.Ε. Κεφαλληνίας }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.