ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Ε.Ο 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)»

Π/Υ : 300.000,00 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΞΡΒ7ΛΕ-9ΩΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 19PROC004684638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 19PROC004684620

(για προβολή/λήψη των ανωτέρω, επισκεφθείτε το σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & τη σχετική σελίδα αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 19PROC004684638 19PROC004684620 αντίστοιχα)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81151

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr).

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.