Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 72.237,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση διαιρείται σε δεκαεπτά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά ανά τμήμα της σύμβασης όχι όμως εναλλακτικές προσφορές.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες κατεβάζοντας την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.