Δείτε την επί του θέματος δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΩΧΙΘ7ΛΕ-ΤΜΘ.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.