ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»
Π/Υ : 387.887,88 €  με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 984Κ7ΛΕ-4Γ4
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006593871
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 20PROC006594438
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88813
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.