Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ Ψ40Ρ7ΛΕ-89Β ανακοίνωση.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.