Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. 4412/16, πριν τη διενέργεια κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:                         :    «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Π/Υ                                            :    354.000,00 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        :    ΑΔΑ: 6Ε4Θ7ΛΕ-ΥΨΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                            :    ΑΔΑΜ: 20PROC006760212

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                              :    ΑΔΑΜ: 20PROC006760490

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ                             :    90261

 

Η έγκριση των όρων του διαγωνισμού της υπ’ όψιν δημόσιας σύμβασης μελέτης έχει γίνει με την υπ’ αρ. 400-20/20-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ο7ΛΕ-ΙΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr).

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.