Επιλογή Σελίδας

Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων: επτά (7) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020.

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΝΡ67ΛΕ-ΘΕΨ.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑΣ }