Η επί του θέματος ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω1ΡΞ7ΛΕ-ΑΩ8.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.