Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος, στη σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΦΕ87ΛΕ-0Γ6.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.