Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης Τεχνικής Υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προεκτιμώμενης Αξίας: 49.600,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς παρέχεται αποκλειστικά από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
  3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed
  4. ΤΕΥΔ
  5. ΤΕΥΔ_signed
  6. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_signed
  7. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_signed
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.