Περισσότερες πληροφορίες, στην ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 65577ΛΕ-ΨΞ1, καθώς & στη ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 21PROC009259425 στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του σηστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.