Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (29.364,10€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 01.10.2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες, στη με ΑΔΑ 6Υ7Σ7ΛΕ-ΔΥΞ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, καθώς & στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 21PROC009265152.

{ από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.