Δείτε σχετικά τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης υποψηφίων (.pdf, ~240KB).

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.