Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Σ.Ο.Χ.: 2/2022 κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο: Αποτελέσματα – Σ.Ο.Χ. Α.Π: 37829/8439/13/5/2022.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.