Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2022. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (358,40€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 24.5.2022 και ώρα 10:00π.μ.. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επί του θέματος δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΖΦ57ΛΕ-1Θ6.

Επίσης, η επί του θέματος πρόσκληση διατίθεται μέσω του καταλόγου Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του συστήματος ΚΗΜΔΣ, κατόπιν αναζήτησης με ΑΔΑΜ 22PROC010596576.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ }

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.