Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30.06.2023. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (321.221,35€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων.

Περισσότερες πληροφορίες: