Επιλογή Σελίδας

Πρόσληψη προσωπικού ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου & ΥΕ Εργατών με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών
αναγκών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Δείτε σχετικά την επί του θέματος δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΤΑΖ7ΛΕ-ΔΦΡ.