Επιλογή Σελίδας

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ AETHER 2023 – 02.03.2023_ΤΕΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ AETHER ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2023 – 02.03.2023_ΤΕΛΙΚΗ