Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό εκατό είκοσι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά (120.784,78€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (NUTS: GR 223)» Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.

Περισσότερες πληροφορίες: