Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου Νο 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων», της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5010951».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 104.838,71 Ευρώ, ΦΠΑ: 25.161,29 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 193864
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23
PROC012696899
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23
PROC012696891


Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. 12_19.05.2023 – ΑΔΑΜ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ. 12_19.05.2023_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ

espd-request-v2 – ΤΕΛΙΚΟ

espd-request-v2 – ΤΕΛΙΚΟ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ. 12 ΛΑΕΡΤΗΣ_19.05.2023