Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 43.000,00€» Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση – δημοσίευση του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΝ9Φ7ΛΕ-2ΝΒ, καθώς & στο σύστημα ΚΗΜΔΣ με αναζήτηση στον σχετικό κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 23PROC012830002.