Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του Υποέργου Νο 13 «Προμήθεια Υλικών για Επιχειρησιακή Ετοιμότητα Φορέων Πολιτικής Προστασίας», της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με κωδικό MIS 5010951».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 119.677,42 Ευρώ, ΦΠΑ: 28.722,58 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195858
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23PROC012834981
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23PROC012834683

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης)_ΑΔΑ_ΑΔΑΜ
Διακήρυξη_ΑΔΑΜ
Ε.Ε.Ε.Σ. (.pdf)
Ε.Ε.Ε.Σ (.xml)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (.docx)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.docx)
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων