Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α: 199130) για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο διαγωνισμός αφορά δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε οκτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (817.421,64€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης

Περισσότερες πληροφορίες: