Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί να υποβάλλουν προσφορά τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (22.760,89€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει λάβει αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 186783.

Περισσότερες πληροφορίες: