Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α: 199130) για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο διαγωνισμός αφορά δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (422.412,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 40% για παράταση των διαδρομών για το χρονικό διάστημα 01.9.2026-31.12.2026. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες: