Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για το Τμήμα 2 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ» του Υποέργου 2 με τίτλο: «Ψηφιακά συστήματα και προμήθεια εξοπλισμού για την θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», της Πράξης «Ψηφιακή Έξυπνη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», στο Πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 12305/2021/29-06-2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 180.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 43.200,00 Ευρώ).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 325296

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24PROC014190829

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (E-NOTICES): 24PROC014191673

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24PROC014190660

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_31.01.2024 – ΑΔΑ – ΑΔΑΜ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_31.01.2024 – ΑΔΑ – ΑΔΑΜ – E-NOTICE
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΤΣΗΣ_31.01.2024 – ΑΔΑΜ
espd-request-v2_ΤΕΛΙΚΟ
espd-request-v2(5) (xml)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_31-01-2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_31-01-2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_31-01-2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_31-01-2024
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_31-01-2024