Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «Εργασίες Ψεκασμού Δακοκτονίας για το έτος 2024 (CPV:
77100000-1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και
προϋπολογισμό 112.740,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Οι δαπάνες δακοκτονίας βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τις οποίες επιχορηγείται. Η σύμβαση δομείται σε τέσσερα (4)
τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες: