Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες
Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2024 και 2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή
και προϋπολογισμό 86.000,00€» Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της
Π.Ι.Ν.

Περισσότερες πληροφορίες: