Επιλογή Σελίδας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

 Την αριθ. πρωτ.Οικ.48724/21862/04-06-2024(ΑΔΑ:ΨΑΞΒ7ΛΕ-ΦΒΞ) προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Επιστημονικού Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του γραφείου του Χωρικού  Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ Δ/νση: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα (Υπόψη κας Σαμουργιαννάκη Αμαλίας /Τηλ.Επικοινωνίας 2661362159).

Κέρκυρα 25/06/2024