Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή διαγωνισμού για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων: έξι (6) άτομα (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και ένα (1) άτομο (αποθηκάριος) μέχρι 60 ημερομίσθια, με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2024, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024.

Λεπτομέρειες στη με ΑΔΑ 9ΤΗ87ΛΕ-07Ψ προκήρυξη, διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.