Επιλογή Σελίδας

Σας ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας αναγνωρίστηκε ως κατάλληλο για την χορήγηση μερικού χρόνου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, σύμφωνα με την αριθμ.Γ5α/Γ.Π.70059/19.12.2023 (ΦΕΚ7579/Β/2023) Απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Με την αριθμ. Γ2α/24508/27.06.2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3866/Β/2024), μια (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας και δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Χειρουργικής, οι οποίες έχουν συσταθεί με την αριθμ.Α3β/οικ.9952/02.06.1986 ΚΥΑ (ΦΕΚ369/Β/1986) στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, μεταφέρονται/ μετατρέπονται σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο.

Περισσότερες πληροφορίες στη με ΑΔΑ 6Λ1Δ7ΛΕ-ΕΜΘ ανακοίνωση, δημοσιευμένη & διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.