Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 5* ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘’ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ’’ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 75 ΚΛΙΝΩΝ», για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον χώρο αποθήκευσης και διακίνησης χύδην υλικών (Οικοδομικών) και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), εκμετάλλευσης κ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ Σπυρίδωνα στην περιοχή Καλλιγωνίου Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ) ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή Καλλιγωνίου Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής έκθεσης έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση στο Κατάστημα “ SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.”, της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ με την επωνυμία στην Λευκάδα

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που αφορά στη δραστηριότητα Εργοστασίου Επεξεργασίας Ελαιοπυρήνων, εκμεταλλεύσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΣΑΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (“ΕΛΣΑΠ Α.Ε.”), ευρισκόμενου στη θέση “Σχοίνερα” Τοπικής Κοινότητας Μεσαριάς, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ημερομηνία ελέγχου: 04-07-2023

Έκθεση Ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών εγκαταστάσεων (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών) καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων εντός λατομικής περιοχής» στη θέση «Κακότραφος Σωκρακίου», Τ.Κ. Χωροεπισκόπων, Δ.Ε Αγίου Γεωργίου, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του φορέα «ΔΑΛΙΑΝΗΣ-ΠΑΛΛΗΣ-ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Έκθεση ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ – ηχομέτρηση στο Κατάστημα-Οπωροπαντοπωλείο του κ. ΓΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΥ, στην Λευκάδα

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Έκθεση ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ – ηχομέτρηση στο Κατάστημα-Κρεοπωλείο της επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΙΡΚΗ Α.Ε. – ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝ ΙΚΕ”, στην Λευκάδα

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της κείμενης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών και χύδην υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (ΑΕΚΚ), ιδιοκτησίας Ροντογιάννη Σπύρου και Ροντογιαννη Γεράσιμου στην περιοχή ΚΑΛΛΙΓΩΝΊΟΥ Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ τήρησης της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ σε οικόπεδο στην θέση ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΟ-ΓΉΠΕΔΟ Μπάσκετ ΑΓΡΑΠΙΔΙΆΣ ΚΑΛΆΜΟΥ, Δήμου Λευκάδας

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας Διαβάστε Περισσότερα