ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΜΕΛΕΤΗ
Π/Υ : 369.360,39 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΡΒ597ΛΕ-ΚΕ9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698539  (κατόπιν αναζήτησης)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC008698726  (κατόπιν αναζήτησης)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 181247
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.