Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 129.612,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 99Τ27ΛΕ-Ι1Θ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009052427
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182441

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }