Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 37.985,19 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δεν απαιτείται (συνοπτικός διαγωνισμός)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009056065
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182442

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }