Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 290.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΑΒΘ7ΛΕ-Α1Σ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009012260
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182272

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ }