Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 37-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αθλητικές Εδηλώσεις ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Αριθ. Απόφασης 38-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη ρύθμιση κυκλοφορίας στον 2ο (ενδιάμεσο) και τον 3ο κόμβο (Κοκολάτων) του οδικού τμήματος Κρανιάς της επαρχιακής οδού με αρ. 1 Αργοστόλι – Πόρος.

Αριθμ.Απόφασης 39-7/19-3-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας) έτους 2022

Αριθ. Απόφασης 40-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπόθεση (επαναπροσδιορισμός) του Κτηματολογίου της Κοινότητας Τσουκαλάδων και λοιπών Κοινοτήτων της Π.Ε Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 41-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Προβλήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην ΠΕ Λευκάδας και μέτρα για την επίλυσή τους.

Αριθ. Απόφασης 42-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμβαση Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο : Υποστήριξη  άσκησης  αρμοδιότητας εργασιών χειρισμού μηχανημάτων έργου με παραχώρηση αυτών, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ. 24/1996.

Αριθ. Απόφασης 43-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Υφιστάμενη μονάδα λατομείου αδρανών υλικών, σπαστηρουτριβείου, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με την προσθήκη Μονάδας Α.Ε.Κ.Κ.”, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία “Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.”,  στη θέση “ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ”, Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθ. Απόφασης 44-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

Aριθμ.Απόφασης 45-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 2η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αριθ. Απόφασης 46-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης 47-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο: «Λιμένας Βασιλικής Λευκάδας».

Αριθ. Απόφασης 48-7/19-03-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της «Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση σε πέντε (5) αστέρων και τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία “LOUIS ZANTE BEACH”, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας του σε 490 κλίνες (μείωση κατά 44 κλίνες) , κατόπιν υπαγωγής πολεοδομιών αυθαιρεσιών στις ρυθμίσεις του Ν 4495/17, κατασκευής νέων κολυμβητικών δεξαμενών και αλλαγή Φορέα σε “LEONIDAS HOTEL 1”, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 134,837,54 τ.μ., λόγω νέας εμβαδομέτρησης, που βρίσκεται στη θέση Λαγανάς, Δ.Ε. Λαγανά, Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».