Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 1.199.999,99 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Γ2Μ7ΛΕ-ΩΥ4 (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%932%CE%9C7%CE%9B%CE%95-%CE%A9%CE%A54)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 22PROC011538360 (διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΣ)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 193378 (κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ)