Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 690.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΦΧΨ7ΛΕ-ΨΩΔ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%A7%CE%A87%CE%9B%CE%95-%CE%A8%CE%A9%CE%94)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 22PROC011655996 (διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΣ)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194000 (κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ)