Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ
Π/Υ : 1.599.984,57 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ρ7ΝΠ7ΛΕ-ΓΥΧ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6%CE%A7%CE%A87%CE%9B%CE%95-%CE%A8%CE%A9%CE%94)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 23PROC011995401 (διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΣ)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194564 (κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ)