Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 2.160.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 23PROC012194514

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με τον αριθμό ΑΔΑΜ):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194534

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τον Α/Α συστήματος):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp