Επιλογή Σελίδας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Τ7Ι7ΛΕ-ΑΚ3:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Τ7Ι7ΛΕ-ΑΚ3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με τον αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012626648):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τον Α/Α συστήματος 199634):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp