Επιλογή Σελίδας

 

Ανακοινώνεται προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για τον διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 23PROC012570716

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με τον αριθμό ΑΔΑΜ):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e1s1

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 199492

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τον Α/Α συστήματος):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 450-24/23-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΞΙ7ΛΕ-8ΟΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 7 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και αντίστοιχα η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η ως άνω απόφαση μπορεί να αντληθεί από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ με χρήση του αριθμού ΑΔΑ (χρήση link https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΠΞΙ7ΛΕ-8ΟΩ).

Η δυνατότητα υποβολής προσφορών μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι ενεργή.