Επιλογή Σελίδας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) Επ.Ο. 25: ΔΡΑΠΑΝΟ – ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Β) Επ.Ο. 30: ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25 – ΔΙΛΙΝΑΤΑ Γ) Επ.Ο. 16: ΣΑΜΗ – ΤΖΑΝΑΤΑ»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α) Επ.Ο. 25: ΔΡΑΠΑΝΟ-ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ Β) Επ.Ο. 30: ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Επ.Ο. 25-ΔΙΛΙΝΑΤΑ Γ) Επ.Ο. 16: ΣΑΜΗ-ΤΖΑΝΑΤΑ»
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΟΔΟ-1
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2.272.784,68 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ : ΑΔΑ: 66ΞΕ7ΛΕ-ΤΣΧ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΞΕ7ΛΕ-ΤΣΧ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ : 2023/S 158-501795

Στην ιστοσελίδα του TED:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501795-2023:TEXT:EL:HTML

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : ΑΔΑΜ: 23PROC013273139

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με χρήση του αριθμού ΑΔΑΜ στο αντίστοιχο πεδίο):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

(Α/Α συστήματος)

: 202885

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τη χρήση του Α/Α συστήματος στο αντίστοιχο πεδίο):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp