Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPROVING WATER MANAGEMENT AND SUPPLY INFRASTRUCTURE VIA SMART TECHNOLOGIES, POLICIES AND TOOLS, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “SAVE WATER”, INTERREG IPA CBC II PROGRAMME GREECE- ALBANIA 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5033050 KAI Κ.Ε 2018ΕΠ52260019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία : “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΚΑΤΑΦΎΓΙΟ ΝΥΔΡΙΟΎ, στα πλαίσια του έργου AI SMART – Del.4.3.4” με Κωδικό ΟΠΣ 5041594 στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 264.750,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-3-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η 24-3-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ της Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.160.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

8η (VIII) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις Κ.Α.Π. – ΔΡΑΣΕΙΣ με Κ.Α.Ε. 9729.02.019.001.001

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ. Η περίληψη της... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015» προϋπολογισμού 713.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., εις βάρος του προυπ/σμού του Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 022/ K.Ε.2015ΕΠ02200008

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ. Η περίληψη της... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020” [ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 100, 101, 102]

Πρόσκληση Διαβάστε Περισσότερα

Διοικητική υποστήριξη, υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018-2019» της Πράξης, «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 100.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση ΚΑΠ – ΕΡΓΑ από το ΦΟΡΕΑ/ Κ.Α.E.: 02.071 / 9781.02.022.00

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9η Mαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9η Mαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:30 π.μ. Η περίληψη της... Διαβάστε Περισσότερα

VII (7η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας... Διαβάστε Περισσότερα