Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων, για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ συνολικής έκτασης 5.500 τ.μ τελευταίας γενιάς στο ΓΗΠΕΔΟ τοπικής κοινότητας ΣΥΒΡΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 95.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:59 μ.μ. Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΑΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2023

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση εργασιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, των Δ/σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΑΣΥ νομού Λευκάδας κατά το έτος 2023 (CPV:... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση της μελέτης: «Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών»,

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση της μελέτης: «Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών», Προεκτιμώμενης αμοιβής: 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 193393... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΚΙΝΟΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟΝ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ [ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΦΙΣΕΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)]».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Υποέργου 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και έχει λάβει κωδικό MIS 5010951

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διακηρύσσει Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού του υποέργου Νο 12 «Προμήθεια καταγραφικών συστημάτων επιταχυνσιογράφων» της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... Διαβάστε Περισσότερα

4Η (IV) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Για την προμήθεια Φωτοτυπικών-Εκτυπωτών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού ποσού τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (31.998,20€)... Διαβάστε Περισσότερα