ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συνάντησης με την παροχή και της υλικοτεχνικής υποδομής (Projector, ηχητικό σύστημα, μικροφωνική, μεταφραστικό σύστημα, τεχνική κάλυψη κ.α.) και συμπεριλαβανομένης και διερμηνείας (αγγλικά – ιταλικά). Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Ιnnonets – «Innovative food networks for the Agrofood sector» την 27/11/2018, στο Φαληράκι, της Κέρκυρας. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών catering που θα περιλαμβάνει καφέ, σνακ αναψυκτικά βουτήματα κλπ. και light lunch (καναπεδάκια, μπουσκέτες διάφορες, σαντουϊτσάκια, σφολιατοειδή, finger food, γλυκά κ.λ.π.) για 15 άτομα – συμμετέχοντες στη εναρκτήρια συνάντηση του έργου «OCTaNE – «Open City TechNology Enabler» την 28/11/2018. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών catering που θα περιλαμβάνει καφέ, σνακ αναψυκτικά βουτήματα κλπ. και lightlunch (καναπεδάκια, μπουσκέτες διάφορες, σαντουϊτσάκια, σφολιατοειδή, finger food, γλυκά κ.λ.π.) για 20 άτομα – συμμετέχοντες στη εναρκτήρια συνάντηση του έργου Ιnnonets – « Innovative food networks for the Agrofood sector » την 27/11/2018. περισσότερα . . .

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΤΕΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015», προϋπ/σμού 750.000,00 € με ΦΠΑ., της ΣΑΕΠ 022 του Π.Δ.Ε.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΤΜ7ΛΕ-54Τ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004010480 2018-11-15
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 77657
περισσότερα . . .

Διαγωνισμός σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ» ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 169.627,56 € με ΦΠΑ

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖΞΘ7ΛΕ-Ζ38.

Επίσης, η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δημοσιευμένες & διαθέσιμες στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & συγκεκριμένα αναζητώντας στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων με ΑΔΑΜ 18PROC004014582 18PROC004014670 αντίστοιχα. περισσότερα . . .

«Προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, Β’ Περιόδου 20 18, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας»

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 350.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 78101, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου : «Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων » τα έτη 2018 , 2019 και 2020 και αφορά τις χρήσεις των ετών 2017 και 2018, με προϋπολογισμό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ (74.246,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Διαγωνισμός για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Πρόκειται για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ¨» με Π/Υ: 53.805,85 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Η επί του θέματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΙΖΜ7ΛΕ-ΞΨ7.

Επίσης, διατίθενται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & τα λοιπά συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx, αναζητώντας με βάση μόνο το κριτήριο ΑA Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 77578. περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 77700, της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .