ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2020»

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην Π.Ε. Λευκάδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020

Δείτε την επί του θέματος σχετική ανακοίνωση δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΘ077ΛΕ-Θ5Μ.

Επίσης, διατίθενται τα εξής:

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ } περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΙΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί να υποβάλλουν προσφορά, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών CPV: 90922000-6 για το οικονομικό έτος 2020 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2020. περισσότερα . . .

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που εδρεύει στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΤΧΣ7ΛΕ-ΟΕΣ. περισσότερα . . .

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας 2020 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 113.350,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. περισσότερα . . .

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020.

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020. περισσότερα . . .