ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (Εταιρειών – Φυσικών Προσώπων) προς μίσθωση – διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κ.λ.π.) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2019»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΩΝ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019 (άρθρο118 Ν.4412/2016),συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Δ/σης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Ν. Λευκάδας κατά το έτος 2019

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΑΗ7ΛΕ-Μ55

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19PROC004656835 2019-03-21 περισσότερα . . .

Συγκέντρωση προσφορών για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα συγκεντρώσει προσφορές για την πραγματοποίηση του έργου της ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εδόθησαν με το υπ΄αριθμ 19599/3866/12-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής &Υγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Ζακύνθου. περισσότερα . . .

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                       Ζάκυνθος 12/3/2018
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 Αριθ. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ.10.2018

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ης-10-2018 στην Ζάκυνθο, με διάρκεια σύμβασης έως την 26η-6-2019, ημερομηνία συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος:

  • Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  • Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
  •  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής
  •  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής

 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική κάλυψη (Μαγνητοφώνηση) και την απευθείας διαδικτυακή μετάδοση (livestreaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ έτους 2019 και της Επιτροπής Διαβούλευσης Ιονίων Νήσων έτους 2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και του ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Ζακύνθου, έτους 2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε Ζακύνθου έτους 2019, προϋπολογισμού 43.735,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. περισσότερα . . .