ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 9663,73 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΚΚΙΝΟ” ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4061/2012

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87637

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΞΣ27ΛΕ-0Υ4

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006222770

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006223488
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το έργο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού 114.719,59 € συμπ. ΦΠΑ και 62.654,55 € δικαιωμάτων προαίρεσης συμπ. ΦΠΑ

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63Φ57ΛΕ-Χ9Ν

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006224040 2020-01-31
και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 85524
περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87631

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΥΦΠ7ΛΕ-ΟΓΙ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006211196

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006210228

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 6″