«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ », της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

Π/Υ: 850.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 83401

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6Η4ΣΛΕ-14Ξ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005309598

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 19PROC005309814

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υποβολή προσφοράς για το έργο με τίτλο «παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων και ειδών ΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016 για τις ανάγκες των Δήμων-Εταίρων της ΚΣ ΤΕΒΑ ΠΙΝ-Πράξη ΕΠ ΕΒΥΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000144″.

Υποβολή προσφοράς για το έργο με τίτλο «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των διανομών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ του ΤΕΒΑ 2015-2016 για τις ανάγκες των Δήμων-Εταίρων της ΚΣ ΤΕΒΑ ΠΙΝ-Πράξη ΕΠ ΕΒΥΣ με κωδικό ΟΠΣ 5000144″.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Ηχητικών Συστημάτων, συνολικής δαπάνης ποσού 3.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κέρκυρας στα πλαίσια της από κοινού εκδήλωσης με την Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκιμμαίων, η οποία διοργανώνει το 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, στη Λευκίμμη από την 07-08-2019 έως την 17-08-2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ τομέα Κέρκυρας 7 ης Περιφέρειας , με προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (49.857,92 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2019.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (3.095.034,79€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1 .Την υπ΄αριθμ 216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ έτους 2019 που περιλαμβάνει α)τον προυπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019. περισσότερα . . .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 6ΜΣΖ7ΛΕ-ΕΣ4 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ)

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005250981 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005250993 (Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης)

Π/Υ: 240.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83469

Στοιχεία δημόσιας σύμβασης (στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 2015-2016», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Σ. ΤΕΒΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΕΠ ΕΒΥΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144.