1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάθεση ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ σχολ. έτους 2018-2019 με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΧΡ7ΛΕ-ΧΓΔ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004151364 2018-12-07 περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή σε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 Ν.4412/2016) για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τα ΤΜΗΜΑ 2: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 4: ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ DOT MATRIX, ΤΜΗΜΑ 5: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΡΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αριθ. οικ. 90251/13889/11-10-2018 Διακήρυξης)

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 681Β7ΛΕ-ΞΝΣ και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004130468 2018-12-05

και η Διακήρυξη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824548 2018-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

  περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού & Λογισμικού Ψηφιακής Σήμανσης Εισόδου/Εξόδου Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€)συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ “

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ- ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο κολυμβητήριο Κέρκυρας της ΠΕ Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού 20.110,27 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (έως 5-06-2019 σε 3 περιόδους).

2η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2018-2019

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω3Υ57ΛΕ-Κ5Φ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 18PROC004070160 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

εκ του ΤΜ. περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου για μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας, για το σχολικό έτος 2018-2019 (με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 31-12-2018)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συνάντησης με την παροχή και της υλικοτεχνικής υποδομής (Projector, ηχητικό σύστημα, μικροφωνική, μεταφραστικό σύστημα, τεχνική κάλυψη κ.α.) και συμπεριλαβανομένης και διερμηνείας (αγγλικά – ιταλικά). Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου OCTaNE – «Open City TechNology Enabler» την 28/11/2018, στο Φαληράκι, της Κέρκυρας. περισσότερα . . .