ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η επί του θέματος ανακοίνωση διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Δ8Ι7ΛΕ-0ΧΙ.

{ εκ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2019-2020

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΚ4Ι7ΛΕ-3ΜΩ περίληψη διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005856360 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

εκ του ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. περισσότερα . . .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη ανάδοχων παροχής υπηρεσιών & προμηθειών για την κάλυψη εξόδων: Τμήμα 1. Διαμονή 20 Διαιτητών-Παραγόντων σε δίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή για 2 ημέρες, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Τμήμα 2. 650 τμχ Μετάλλια(150 χρυσά, 150 ασημένια και 350 χάλκινα στρογγυλά με λογότυπο ALL STYLES KARATE GAMES με δίχρωμη κορδέλα), συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Τμήμα 3. Ηχητικά( 5 μικρόφωνα, 2 μεγάλα ηχεία, 1 κονσόλα ήχου, μπαλαντέζες, 4 οθόνες) για 2 ημέρες, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Τμήμα 4. Δείπνο 25 ατόμων, συνολικού προϋπολογισμού 650,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης, της από κοινού εκδήλωσης της Π.Ι.Ν. με τον Αθλητικό Σύλλογο Κερκύρας ¨ΑΘΛΟΝ¨ με τίτλο ALL STYLES KARATE GAMES, που θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη εξόδων: Τμήμα 1. Ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 60 ατόμων(Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι ή Μπάρι και επιστροφή), συνολικής δαπάνης 3.900,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Τμήμα 2. Για μεταφορά με λεωφορεία από Μπρίντιζι ή Μπάρι στην Ματέρα, της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος, συνολικής δαπάνης 3.200,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έχει προσκληθεί από την Ιταλική ένωση ¨Mirabilia Network¨, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναυλία με συμφωνική μουσική στις 18 Νοεμβρίου 2019, στα πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πρόγραμμα των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ιταλίας,Γαλλίας,Ελλάδας,Ισπανίας,Βουλγαρίας και Κροατίας, το οποίο διοργανώνει στην πόλη Ματέρα της Ιταλίας η ένωση ¨Mirabilia Network¨, στις 18 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

1η πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχολικού έτους 2019-2020

Για πληροφορίες επί του θέματος, σας παραπέμπουμε στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΓΗ87ΛΕ-ΘΛΠ περίληψη της διακήρυξης, καθώς & στη δημοσιευμένη διακήρυξη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ με ΑΔΑΜ 19PROC005779872 (κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο προκηρύξεων – διακηρύξεων).

εκ του ΤΜ. περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προϋπολογισμό 68.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάσει την τιμή.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας αυτοκινήτου, εξοπλισμού και αναλωσίμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. περισσότερα . . .

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

 

Π/Υ:  300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :  85581

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  6Ο1Υ7ΛΕ-9ΑΧ( ΑΔΑ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757744 ( ΑΔΑΜ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757298 ( ΑΔΑΜ)

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη)  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισήμανση: Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την Δευτέρα 21/10/2019. περισσότερα . . .