ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από αύριο 21/05/2019. περισσότερα . . .

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 6ΓΦΑ7ΛΕ-Ξ7Λ.
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δημοσιευμένη & διαθέσιμη στον κατάλογο προκηρύξεων (κατόπιν αναζήτησης) του συστήματος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, με ΑΔΑΜ 19PROC004961500.
περισσότερα . . .

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων για την παροχή υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και προϋπολογισμό 72.237,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. περισσότερα . . .

Aνάδειξη αναδόχου στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2019 (άρθρο118 Ν.4412/2016),συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 20.161,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24.999,80 € με ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % ( ανά τμήμα ), επί της εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). περισσότερα . . .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ»
Π/Υ : 360.000,00€ με ΦΠΑ (ή 290.322,58€ χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 6Ψ1Ε7ΛΕ-7ΡΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004876263 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004876277
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 81683

 

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr). περισσότερα . . .

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΡΟΥ»
Π/Υ : 242.276,94 με ΦΠΑ (ή 195.384,63 € χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ ΨΨ5Ν7ΛΕ-Α0Κ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004879034 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : Δημοσιευμένη στο σύστημα ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ & διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης, με ΑΔΑΜ 19PROC004879407 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 77830

εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. περισσότερα . . .

Συντήρηση και καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών και τάφρων οδών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΩΝ (Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επί του θέματος σχετικό έγγραφο.

εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας } περισσότερα . . .